Reactie van de fractie van GroenLinks Heumen op de kadernota 2022-2025, Ineke Gijsenbergh, fractievoorzitter GroenLinks Heumen, juli 2021

Op 8 juli werd de kadernota 2022-2025 besproken in de Raad. Ook dit jaar stonden er weer forse bezuinigingen ingeboekt. Wij maken ons vanuit GroenLinks grote zorgen over de vitaliteit van onze gemeente, als de bezuinigingen op ondermeer duurzaamheid, bibliotheek, digitaal platform, NME en milieustraat allemaal doorgaan. Wat de laatste twee betreft, is nog tijdens de begrotingsbehandeling in november besloten om hier niet op te bezuinigingen! D.m.v. een motie is de subsidie voor 2022 alsnog gegarandeerd.

Wat de bibliotheek betreft, blijkt uit het doelmatigheidsonderzoek dat deze zeer doelmatig functioneert, maar onvoldoende aan een aantal functies toekomt, als gevolg van eerdere bezuinigingen. Bij een nog verdere versobering kan de bibliotheek niet meer aan de wettelijke vereisten voor certificering voldoen en zal ze moeten sluiten! Voor GroenLinks betekent dit dat je de bibliotheek juist zou moeten helpen om WEL om bepaalde functies te voldoen. Maar het college redeneert anders. De bezuiniging moet doorgaan en dus wordt, in het kader van ‘meer kwaliteit voor minder geld’, op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven! Zo krijgt iedere basisschool een eigen bibliotheek en komen er lees- en ontmoetingspunten; een professionele bibliothecaris en een bibliotheeklocatie zijn dan niet meer nodig!

GroenLinks is niet tegen schoolbibliotheken en lees- en ontmoetingspunten, maar dan als extra, NAAST een zelfstandige en professionele bibliotheek. Wij vrezen achteruitgang van de kwaliteit van het bibliotheekwerk en het onvoldoende bereiken van specifieke doelgroepen als statushouders, laaggeletterden en ouderen.

Gelukkig ziet ook de rest van de Raad zo’n snelle sluiting niet zitten. Daarom blijft ook voor 2022 de subsidie behouden. In september volgt een raadsvoorstel. Wij willen er alles aan doen om de bibliotheek open te houden!

In de kadernota wordt uitgegaan van 2 scenario’s, één waarbij we 1.1 miljoen aan extra rijksmiddelen krijgen en één waarbij we niets krijgen. In dat laatste geval wordt de OZB verhoogd, tot 20%, in het eerste geval niet. Zelfs de VVD ging hiermee akkoord, waaruit blijkt, dat het 2e scenario niet reëel was. Inmiddels is bekend, dat we circa 9 ton aan extra rijksmiddelen krijgen. Wij hebben daarom een derde scenario voorgesteld, met minder bezuinigingen en waarbij de OZB al eerder verhoogd kan worden. Als je een inflatiecorrectie en een OZB-verhoging van 7.5% inboekt, dan kun je het hele pakket aan besparingen, waaronder die op de bibliotheek, schrappen. Dat hebben we laten narekenen!

Dat de VVD tegen OZB-verhoging is, is bekend. De rest van de coalitie maakt pas rond de verkiezingen een echte keuze. En dan te bedenken dat, hoe langer je de OZB bevroren laat, hoe hoger het tekort oploopt!

De VVD wil de OZB zelfs verlagen en stelt als dekking een forse bezuiniging (5 fte) op de ambtelijke organisatie voor, vooral de overhead zou minder kunnen. DGH beperkt dit tot 3.5 fte en zoekt het vooral in het sociaal domein en werk & inkomen. Hier horen we bij de begroting in november ongetwijfeld meer over. Nu blijkt Heumen juist relatief weinig mensen in dienst te hebben. De groei in formatie heeft te maken met de decentralisatie. We hebben meer taken en verplichtingen gekregen, maar daar staat ook extra rijksbudget tegenover. Al die ambtenaren werken ten dienste van onze inwoners. Bovendien is bij besparingen op de ambtelijke organisatie vaker extra externe inhuur nodig, wat over het algemeen duurder is.

Hopelijk hoeven we niet tot na de verkiezingen te wachten om ons ambtelijk apparaat en onze voorzieningen, waaronder de bibliotheek, overeind te houden, zodat we een vitale, inclusieve en duurzame gemeente blijven!