De gemeenteraad is een belangrijk orgaan waar inwoners politiek vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen zij indirect meespreken over alles wat onze gemeente aangaat. Maar ook buiten deze parlementaire, democratische vertegenwoordiging kunnen inwoners volop betrokken en/of aanwezig zijn bij allerlei overlegmomenten, debatten en beslissingen die onze gemeente en haar inwoners betreffen.

GroenLinks maakt zich sterk voor een optimale inwonersparticipatie, zowel binnen als buiten de gemeenteraad. Het maatschappelijk draagvlak en de betrokkenheid van inwoners zijn onmisbaar voor een vitale samenleving. De gemeente en de inwoners werken samen aan de toekomst.  Zij kunnen elkaar aanvullen wat betreft expertise. Participatie van inwoners is cruciaal, simpelweg omdat de gemeente en de burgers elkaar nodig hebben.

De gemeente zal initiatieven vanuit de samenleving waar mogelijk faciliteren en als dat nodig is ook een regierol op zich nemen. Dit vereist dat de gemeente transparant is en informatie actief deelt. De gemeenteraad zal ervoor moeten zorgen dat de langetermijndoelen en de visie niet uit het oog worden verloren in de actualiteit van het moment. Verder dient de raad zorg te dragen voor een sluitende begroting, waarbij de sociale voorzieningen op peil worden gehouden.